ఇనాం భూమికి పట్టా పొందటానికి ఎలాంటి ఆధారాలు కావాలి ?

March 24, 2020

ఇనాం భూమికి పట్టా పొందటానికి ఎలాంటి ఆధారాలు కావాలి ?

ఆంధ్రా ప్రాంతంలో ఇనాం ఫెయిర్ రిజిస్టర్ ( ఐ . ఎఫ్ . ఆర్ ) రిజిష్టర్ లో సంబంధిత వ్యక్తి పేరు ఇనాందారుగా నమోదై ఉండాలి . ఇనాం గ్రాంటు తాలుకు ఉత్తర్వులు , కౌలుదార్లయితే 7 – 1 – 1948 నాటికి వారి పేర్లు కౌలుదార్లుగా భూమి రికార్డుల్లో ఉండాలి . అలాగే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇనాం రిజిష్టరులో సంబంధిత వ్యక్తి పేరు నమోదు కాబడి ఉండాలి . ఇనాం భూమి , సంబంధిత వ్యక్తి గానీ , అతనివారసులు గానీ , తేది . 20 – 7 – 1955 నాటికి స్వాధీనానుభవంలో భూమిపై ఉండాలి .
అ ) 1954 – 55 సంవత్సరపు ఖాస్రా పహాణి నకలు
ఆ ) 1973 – 74 సంవత్సరపు పహాణి నకలు
ఇ ) ప్రస్తుత సంవత్సరపు పహాణి నకలు
ఈ ) ఇనాం భూమిని ఖరీదు చేసిన డాక్యుమెంట్లు ( వర్తిస్తే )
పై ఆధారములు పరిశీలించి ఓ . ఆర్ . సి . జారీచేస్తారు . ఓ . ఆర్ . సి . జతపరుస్తూ 6 – ఎలో అర్జీ ” పెట్టుకుంటే తగు విచారణ జరిపి పట్టాదారు పాస్ తని పుస్తకం , టైటిల్ డీడ్ జారీచేస్తారు .